39. Konkurs o Nagrodę Poetycką im. Kazimiery Iłłakowiczówny

Poznański Oddział Związku Literatów Polskich ogłasza

39. Konkurs o Nagrodę Poetycką im. Kazimiery Iłłakowiczówny
za Najlepszy Debiut Poetycki Roku 2022.

Konkurs od ponad 40 lat promuje miasto Poznań w kraju i poza jego granicami.
Inspiruje ludzi młodych do rozwijania artystycznej pasji, zdolności i możliwości poetyckiej wypowiedzi.
Popularyzuje twórczość Patronki Nagrody – Kazimiery Iłłakowiczówny.
Była ona jedną z najważniejszych poetek polskich. Z Poznaniem związała swoje życie, a wiele lat z poznańskim oddziałem ZLP.

Serdecznie zapraszamy

wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, osoby reprezentujące
instytucje kulturalne i media o charakterze literackim
do nadsyłania debiutów poetyckich – książek wydanych w 2022 roku.

Regulamin konkursu

• Tomy poetyckie mogą zgłaszać wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze,
osoby, reprezentujące instytucje kultury i media i charakterze literackim.

• Książki autorów, pisane w języku polskim, wydane w 2022 roku,
należy wysłać na adres Organizatora Konkursu
w 2 egzemplarzach, z podaniem adresu, e-maila, nr telefonu autora.

• Termin nadsyłania tomów poetyckich – 31 sierpnia 2023 roku.
(decyduje data stempla pocztowego).

• Nadesłanie książek jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i stanowi
deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej
cechy poetyckiego debiutu (z numerem ISBN).

• Nadesłane książki oceni Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

• Oficjalne ogłoszenie nazwiska Laureata i wręczenie Nagrody nastąpi podczas 46. MLP w Poznaniu, 2023 r.

• Laureat zostanie powiadomiony o dokładnym terminie i miejscu wręczenia Nagrody.

• Wiersze z nagrodzonego tomu poetyckiego zostaną zaprezentowane łamach kwartalnika ReWiry oraz na stronie       internetowej poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich – www.zlp.poznan.pl

• Organizator nie zwraca książek, nadesłanych na konkurs.

Organizator Konkursu:

Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

Książki należy nadsyłać na adres:
Jerzy Beniamin Zimny
ul. Worcella 9
61-419 Poznań