42. MIĘDZYNARODOWY LISTOPAD POETYCKI W POWIECIE CHODZIESKIM

(otwórz)

dav

Nie tylko Klasycy. Poezja Twórców Wielkopolski

                        Spotkania z poetami WIELKOPOLSKI w powiecie chodzieskim odbyły się za sprawą grantu otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i jego realizatorki członka zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu Zofii Grabowskiej-Andrijew. Celem było objęcie Międzynarodowym Listopadem Poetyckim bibliotek powiatu chodzieskiego i upowszechnianie poezji poprzez kontakt z jej twórcami. Spotkania autorskie i panele w Chodzieży, Margoninie i Budzyniu organizowane w uzgodnieniu i we współpracy z kierującymi tymi placówkami i przy dużym oraz kompetentnym ich zaangażowaniu odbywały się pod wspólnym hasłem: NIE TYLKO KLASYCY. POEZJA TWÓRCÓW WIELKOPOLSKI  Miały charakter spotkań autorskich i paneli poszukujących w prezentowanych tekstach odpowiedzi na postawione pytania: Czego oczekujemy od poezji? Czy poezja może zmienić ludzi // świat? Doświadczeni czytelnicy poezji, w tym uczestnicy Klubu Dobrej Książki w Chodzieży, próbowali odpowiadać na trudne pytanie o: Kryteria wartości poezji , które otwierają jej wejście do kanonu klasyków.

Spotkanie z chodzieskimi licealistami, którzy znaleźli na swych krzesłach,

wiersz St. Barańczaka „Pan tu nie stał”, moderatorka zakończyła krótkimi warsztatami, pokazującymi , że w zależności od inteligencji, wrażliwości i doświadczenia odbiorcy, dobrą poezję można czytać na kilku poziomach, że ma ona charakter uniwersalny i ponadczasowy. Stawia interpretatorowi wiele pytań, jest w niej wieloznaczność , komplikacja, tajemnica; są próby odsłaniania i wskazywania tego co niewidzialne , nawet wyrażania tego co niewerbalne, zaglądanie pod powierzchnię, niezgoda na przyjęte znaczenia, bunt.

Jej zadaniem jest wywoływać zdziwienie, poruszać, prowokować, budzić nieufność , krytycyzm, zdzierać maski obłudy i pozorów ze świata zewnętrznego i z nas, by odsłaniać zło tkwiące w człowieku.

Oto fragmenty informacji o organizowanym przedsięwzięciu na stronach bibliotek i w mediach społecznościowych:

Z notatki Justyny Belter-Rusek na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży: „W spotkaniu brała udział młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Barbary oraz Zespołu Szkół im Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Uczestnicy spotkania zapoznali się z twórczością zaproszonych gości. Czytając wiersze obecnych poetów a także Stanisława Barańczaka oraz Krystyny Miłobędzkiej, próbowała odpowiedzieć na pytanie czym jest poezja? Czy poezja może uczynić człowieka i jego życie lepszym?

Zofia Grabowska-Andrijew nie pozwoliła młodym ludziom pozostać biernymi wobec czytanych wersów. Stawiała trudne pytania, które zmuszały do zajrzenia w siebie oraz analizy czytanych treści we współczesnym kontekście. Pytała m.in. o to czy warto być społecznie niewidocznym, stać z boku? Czy ważna jest w życiu tolerancja? Czy wiersze nieżyjącego już St. Barańczaka mogą opisywać naszą dzisiejszą codzienność, nasze problemy? Jeżeli tak, to żyje on w swych wierszach.

Dyskusja doprowadziła do wniosków, iż w poezji można znaleźć ukojenie, spokój, pomaga ona zrozumieć otaczający świat, ale jest również buntem, narzędziem służącym uporządkowaniu rzeczywistości, wyrażeniu własnych emocji na otaczające nas zjawiska. Jeśli się w nią zagłębimy może okazać się uniwersalna.”

Dyrektorka Biblioteki Publicznej w Margoninie Ewa Zamiara napisała :

We wtorek gościliśmy przedstawicieli Związku Literatów Polskich Oddziału Poznańskiego, którzy w “pigułce” zaprezentowali swoją poetycką twórczość. W spotkaniu z trójką poetów brała udział młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Margoninie oraz osoby dorosłe.

Poezja jest tajemniczą a niekiedy bardzo oczywistą rzeczywistością. O tym mogli przekonać się uczestnicy tego

 

poetyckiego spotkania. Młodzież ze swojej strony przeczytała wybrane wiersze trójki poetów, która ze skupieniem przysłuchiwała się własnym słowom wydobywającym się z ust młodych ludzi.

 
od lewej poeci: Barbara Tylman, Bogusław Chmiel, Mirosława Prywer

Uczestnicy spotkania otrzymali od Pani Barbary Tylman wydrukowane na kartkach wiersze z autografem. Jak wspomniała, po złożeniu mogłyby stanowić mały tomik wierszy.
Biblioteka otrzymała od każdego z gości pamiątkowe tomiki wierszy z dedykacją dla czytelników. Bardzo dziękujemy a czytelników zachęcamy do wypożyczania!”

Panel poetycki w Chodzieży w relacji Stanisława Chutkowskiego:


„…Grupę chodzieską reprezentowała poetka, mieszkanka Chodzieży, członek Zarządu ZLP Oddział w Poznaniu kol. Zofia Grabowska-Andrijew. Towarzyszyli jej poeci Stanisław Chutkowski oraz Zygmunt Dekiert. Spotkanie odbyło się przy udziale młodzieży licealnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Michalskiego i miało charakter panelu.

Spotkanie otworzyła Zofia Grabowska-Andrijew, wprowadzając temat dyskusji: ,, Czym jest, czym powinna być poezja oraz czy poezja może zmienić ludzi, świat” Wypowiedziała swój pogląd i poprosiła pozostałych kolegów o zabranie głosu i prezentację autorskich wierszy zbliżonych tematycznie do spotkania. Zygmunt Dekiert oraz Stanisław Chutkowski wskazywali na oddziaływanie poezji na wrażliwość ludzką oraz na kształtowanie postaw .

Zofia Grabowska-Andrijew przygotowała dla uczestników kartki z wierszem Stanisława Barańczaka ,,Pan tu nie stał”. Po jego przeczytaniu wywiązała się dyskusja nad interpretacją, odbiorem i znaczeniem jego treści. Z wypowiedzi uczniów wynikało, ze różnie, lecz trafnie odczytali myśli autora jakie kierował do czytelników.

BUDZYŃ – Dyrektorka Biblioteki Maria Ganclerz oraz poeci Maria Kogut, Krzysztof Galas, Paweł Kuszczyński.