Literaci zabierają głos w sprawach społecznych (poparcie wniosku dotyczącego przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy)

       Z W I Ą Z E K   L I T E R A T Ó W   P O L S K I C H

             UNION DE GENS DE LETTRES POLONAIS

                           O d d z i a ł  w  P o z n a n i u

                    61-823 Poznań, ul. Piekary 17 /lok.907

                                                                                       Poznań, 5 marca 2017.

ZLP/OP/15-03/2017

                                                        Norwegian Nobel Institute

                                                        Henric Ibsen Gate 51,

                                                        0255 Oslo, Norway

Dotyczy:

Peace Nobel Prize for The Great Orchestra of Christmas Charity Foundation

Szanowni Państwo,

                  Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu – jego członkowie – pragną wyrazić swoją pełną aprobatę dla nominacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Pokojowej Nagrody Nobla 2017. Nominację zgłosił prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk z Wyższej Szkoły Promocji Mediów i Show Businessu w Warszawie.

                 My, członkowie Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu uważamy, że sprawy zdrowia są istotne dla każdego człowieka, a nasze zainteresowanie jako stowarzyszenia twórczego społeczną akcją Fundacji WOŚP jest dla nas sprawą ważną, wynika z potrzeby serc i myśli. Podobne akcje są organizowane, ale nie na taką skalę. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jej Fundacja, jest ewenementem od 25 lat. Każdego roku w styczniu wiele milionów ludzi spontanicznie potrafi się zjednoczyć, a cel jest szczytny. Łączy obecność na koncertach charytatywnych z różnymi formami ofiarowania pieniędzy na pomoc dla chorych. Zasięg akcji obejmuje wiele krajów świata, również z racji obecności w nich Polaków.

                    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działa zarówno na rzecz dzieci, także tych jeszcze nie narodzonych, jak i osób starszych. Bezradność wobec choroby i ułomności przy braku odpowiedniego medycznego sprzętu mogłaby ich wykluczyć ze społeczeństwa i z życia, skazywałaby na trudną egzystencję, także ich rodziny.

                   Są wśród nas osoby, są członkowie naszych rodzin, którzy znaleźli się w sytuacji wymagającej pomocy w szpitalach i punktach pomocy medycznej, wyposażonych w zakupiony dzięki akcji WOŚP profesjonalny, najnowszy sprzęt medyczny. Poprawa zaopatrzenia szpitalnych oddziałów oraz pracy w nich to znaczące priorytety dla lekarzy i pielęgniarek.

                   Władysław Stanisław Reymont, Laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1924 roku, był pierwszym wybranym prezesem naszego poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Również poprzez pamięć o nim, jego twórczym dorobku i chlubny zapis w historii jednoczymy się w poparciu dla tej Nominacji do Pokojowej Nagrody Nobla.

                   Literaci popierają pożyteczną, o najwyższych wartościach, przede wszystkim humanitarnych, akcję Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja oraz jej inicjator i lider – Jurek Owsiak zasługują na najwyższe uznanie.

                                                                 Z poważaniem

                                                                 Prezes Zarządu

                                                                 Paweł Kuszczyński

————————————————————————————-

                Z W I Ą Z E K   L I T E R A T Ó W   P O L S K I C H

                    UNION DE GENS DE LETTRES POLONAIS

                                 O d d z i a ł   w   P o z n a n i u

                          61-823 Poznań, ul. Piekary 17 /lok. 907

                                                                               Poznań, 5th March 2017

ZLP/OP/15-03/2017

                                                                         Norwegian Nobel Institute

                                                                         Henric Ibsen Gate 51,

                                                                         0255 Oslo, Norway

Concerns: The Nobel Peace Prize for The Great Orchestra of Christmas Charity Foundation (WOŚP)

Dear Sir or Madam,

                   The Union of Polish Writers, The Poznań Branch – both management and members – wishes to express the full approval for the nomination of The Great Orchestra of Christmas Charity Foundation (WOŚP) for The Nobel Peace Prize 2017. The nomination was reported by associate professor of Warsaw College of Promotion Adam Grzegorczyk.

                  We – members of The Union of Polish Writers, The Poznań Branch – think that health issues are essential for everybody and our associations interest in charity activity of The Great Orchestra of Christmas Charity Foundation (WOŚP) comes from our hearts and is well-thought. Many charity events are carried out but they are not so widely spread. WOŚP has been exceptional for 25 years. Every year, in January millions of people unite for the noble purpose. They gather at charity concerts to collect money in different ways to support ill people. The range of the event covers many countries due to the wide presence of Polish people all over the world.

                    The Great Orchestra of Christmas Charity Foundation acts both for children (including also the unborn) and for elderly people. Helplessness in illness and disability with lack of the proper equipment would exclude them from society and unable normal life. Moreover, it would mean poor existence both for them and their families.

                   Among us and our family members there are also those who have found themselves in difficult situations requiring special care in hospitals and medical assistance points endowed thanks to WOŚP with professional and modern equipment. Improvements in hospital wards and higher work performance are doctors’ and nurses’ main priorities.

                  Władysław Stanisław Reymont, The Nobel Prize Winner in 1924, was the first elected chairman of our Poznań Branch of The Union of Polish Writers. In our deep memory of him, his literary output and acknowledged role in history we unite in support for the nomination for The Nobel Peace Prize.

                  People of letters approve of the activity of The Great Orchestra of Christmas Charity Foundation, which is of great, especially humanitarian value. Its founder and leader, Jurek Owsiak, deserves the deep appreciation.

                                                                                Yours faithfully,

                                                                                Prezes Zarządu

                                                                                Paweł Kuszczyński

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz