Ogólnopolski konkurs na najlepszy debiut roku im. Kazimiery Iłłakowiczówny

NAGRODA im.  KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY
OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZY DEBIUT ROKU

Poznański Oddział Związku Literatów Polskich ogłasza Konkurs o Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za Najlepszy debiut Poetycki Roku 2016.
Konkurs od ponad 30 lat promuje miasto Poznań w kraju i poza jego granicami. Inspiruje ludzi młodych do rozwijania artystycznej pasji , zdolności i możliwości poetyckiej wypowiedzi. Popularyzuje twórczość Patronki Nagrody – Kazimiery Iłłakowiczówny. Była ona jedną z najważniejszych poetek polskich.
Z Poznaniem związała swoje życie, a wiele lat z poznańskim oddziałem ZLP.

Serdecznie zapraszamy

wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, osoby reprezentujące instytucje kulturalne i media o charakterze literackim do nadsyłania

zauważonych, interesujących debiutów poetyckich – książek, wydanych w 2016 roku.

Regulamin konkursu:

Tomy poetyckie mogą zgłaszać wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, osoby, reprezentujące instytucje kultury i media i charakterze literackim.

Książki autorów, pisane w języku polskim, wydane w 2016 roku, należy wysłać na adres Organizatora Konkursu w 3 egzemplarzach, z podaniem adresu, e-maila, nr telefonu autora.

Termin nadsyłania tomów poetyckich – 25.10.2016.(decyduje data stempla pocztowego).

Nadesłanie książek jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i stanowi deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu (z numerem ISBN).

Nadesłane książki oceni Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

Oficjalne ogłoszenie nazwiska Laureata i wręczenie Nagrody nastąpi w listopadzie 2016., w Mieszkaniu – Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny – Oddziale Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, ul. Gajowa 4 m 8.

Laureat zostanie powiadomiony o dokładnym terminie wręczenia Nagrody.

Wiersze z nagrodzonego tomu poetyckiego zostaną zaprezentowane na witrynie poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich – www.zlp.poznan.pl

Organizator nie zwraca książek, nadesłanych na konkurs.

Adres Organizatora Konkursu:
Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu
ul. Dmowskiego 37
60 – 222 Poznań

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz