„Poezja jazzem barwiona”. . . XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki w Turku

 

STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ W TURKU

OGŁASZA

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI POD HASŁEM:

ZBIORĘ WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ I SERCE PRZED NIMI OTWORZĘ, BO DOPRAWDY CZY WARTO INACZEJ NA ZIEMI TEJ ŻYĆ”-(Bułat Okudżawa)

KONKURS REALIZOWANY JEST W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ

POEZJA JAZZEM BARWIONA”

REALIZATOR PROJEKTU

  • STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ W TURKU

PARTNERZY PROJEKTU:

  • MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.W.PIETRZAKA W TURKU

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ:

  • SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  • GMINĘ MIEJSKĄ TUREK

REGULAMIN

CZTERNASTEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

1. Kategorie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 2018:

I: Poezja „Młody talent” – dla osób od 14 do 20 lat(przewidziane trzy nagrody pieniężne)

II: Poezja – dla osób powyżej 20 lat(przewidziane trzy nagrody pieniężne)

III: Poezja dla dzieci-kategoria otwarta (przewidziane trzy nagrody pieniężne)

• Organizatorzy mają prawo zmienić ilość nagród w poszczególnych kategoriach.

2.Oceny zgłoszonych utworów dokona profesjonalne jury:

  • Jury poetyckie: Leszek Lament-przewodniczący, Anna Baśnik,

3. Konkurs ma charakter otwarty.

  • Uczestnicy przesyłają zestaw trzech wierszy w trzech egzemplarzach maszynopisu o dowolnej tematyce jednak inspirowany hasłem naszego konkursu.

  • Każdy zestaw winien być opatrzony godłem(słowem). Natomiast dane osobowe autora, (adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu, e-mail,)oraz Oświadczenie o treści: „Oświadczam ,że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs .Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach”, powinny znajdować się w zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym godłem(nie piszemy danych osobowych na kopercie głównej)

  • Do zestawu prosimy o dołączenie Zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie sporządzania protokołu oraz potwierdzenia odbioru nagród z konkursu, wysyłania informacji o wynikach konkursu oraz informowania mediów o przebiegu Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego przez administratora: Stowarzyszenie Przystań z siedzibą przy ul. Browarnej 13, 62-700 Turek, e-mail: biuro@sule.pl w celu organizacji i promocji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej organizacji spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę.

Zestawy nie zawierające zgody nie będą brane pod uwagę

  • Dopuszczone będą do konkursu tylko te zestawy wierszy, które nie były nagradzane na innych konkursach oraz nie były nigdzie publikowane w czasopismach ogólnopolskich i nie ukazały się w wydaniach książkowych.

  • Prosimy o umieszczenie na zestawie nazwy kategorii. Uczestnik konkursu może wziąć udział jednocześnie w dwóch kategoriach. W takim wypadku należy dołączyć do zestawu utwór innej kategorii także w trzech egzemplarzach i umieścić na nim godło i nazwę kategorii .

4. Zestawy nie spełniające warunków nie będą uwzględniane przez jurorów.

5. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 8.10.2018 r.(decyduje data stempla pocztowego)

6.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

7.Nagrody pieniężne należy odebrać osobiście.

8.Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz jurorami nastąpi prawdopodobnie 17 listopada 2018r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu.

9.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo publikowania nagrodzonych prac bez wypłacania honorariów autorskich.

10.We wszystkich kwestiach spornych rozstrzyga Organizator.

11.Autor, nadsyłając prace na konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikacji pokonkursowej „Poezja jazzem barwiona”.

Adres, na jaki należy nadsyłać prace:

Stowarzyszenie Przystań. 62 -700 Turek.
ul. Browarna 13. Z dopiskiem-Konkurs Literacki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY POWODZENIA

ZARZĄD STOWARZYSZENIA PRZYSTAŃ W TURKU

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz