„Winnica” zaprasza

5. KONKURS LITERACKI O TEMATYCE ZIELONOGÓRSKIEJ

§ 1 Postanowienia ogólne regulaminu

1.Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”.

2.Konkurs jest skierowany do wszystkich osób piszących, które podejmują w swoich utworach prozatorskich lub poetyckich temat Zielonej Góry.

3.Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

4.Za udział w konkursie organizator nie pobiera opłat.

§ 2 Prace konkursowe

1.Praca powinna mieć formę poetycką lub prozatorską (opowiadanie, legenda, esej).

2.Tematyka prac konkursowych jest w dużym stopniu dowolna. Praca musi jednakże w swej treści nawiązywać do tematu Zielonej Góry.

3.Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić od początku do końca twórczość własną uczestnika konkursu. Tekst nie może być wcześniej nagradzany. Prace nadesłane na konkurs nie mogą w żadnej części stanowić plagiatu lub być kopią jakichkolwiek innych utworów lub fragmentów innych utworów.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie

1.Prace konkursowe nie przekraczające 10 stron w trzech egzemplarzach (1800 znaków na stronie) należy przesyłać tradycyjną pocztą pod adresem:

Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”,

ul. Lisia 37,

65-093 Zielona Góra.

Każda praca powinna być podpisana godłem. W kopercie opatrzonej tym samym godłem proszę umieścić dane autora (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon). Przesyłkę należy podpisać:„Konkurs na utwór zielonogórski”. Ponadto utwór zapisany w formacie doc/docx lub pdf) należy przesłać pocztą elektroniczną pod adresem:

tmzg-winnica@o2.pl.

W tytule maila proszę napisać „Konkurs na utwór zielonogórski”.

2. Przesyłając pracę na konkurs uczestnik konkursu:a) oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy i przyjmuje pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich;b)wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz treści pracy.

§ 4 Rozstrzygnięcie konkursu

1.Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

2.Nominowani zostaną poinformowani o wyróżnieniu drogą telefoniczną lub mailową.

3.Uhonorowanie laureata nastąpi podczas gali w październiku br.

4.Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

§ 5 Nagrody i wyróżnienia

1.Nagrodą główną w konkursie jest dyplom oraz wydanie książki laureata (który przekaże materiał do druku organizatorom konkursu do 31 maja 2020 roku).

2.Nagroda zostanie wręczona podczas oficjalnego ogłoszenia wyników.

3.Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

§ 6 Terminy

1.Termin nadsyłania i zgłaszania prac do konkursu –16 września 2019 r.

2.Ogłoszenie trzech nominacji –7 października 2019 r.

3.Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w październiku (dokładny termin zostanie podany w zaproszeniu oraz na stronie internetowej oraz na profilu FB Towarzystwa).

§ 7 Postanowienia końcowe

1.Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków regulaminu konkursu.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dotyczące nadsyłanych utworów powstałe z winy systemów komputerowych lub osób trzecich.

3.Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmiennego niż przedstawiony powyżej podziału nagród.

4.Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji na stronie Towarzystwa.

5.W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

6.Wszelkie pytania odnośnie konkursu należy kierować bezpośrednio do organizatora, pod adresem: tmzg-winnica@o2.pl.

Zdjęcie: Organizatorzy konkursu

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz