KONKURSY

5. KONKURS LITERACKI O TEMATYCE ZIELONOGÓRSKIEJ

§ 1 Postanowienia ogólne regulaminu

1.Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”.

2.Konkurs jest skierowany do wszystkich osób piszących, które podejmują w swoich utworach prozatorskich lub poetyckich temat Zielonej Góry.

3.Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

4.Za udział w konkursie organizator nie pobiera opłat.

§ 2 Prace konkursowe

1.Praca powinna mieć formę poetycką lub prozatorską (opowiadanie, legenda, esej).

2.Tematyka prac konkursowych jest w dużym stopniu dowolna. Praca musi jednakże w swej treści nawiązywać do tematu Zielonej Góry.

3.Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić od początku do końca twórczość własną uczestnika konkursu. Tekst nie może być wcześniej nagradzany. Prace nadesłane na konkurs nie mogą w żadnej części stanowić plagiatu lub być kopią jakichkolwiek innych utworów lub fragmentów innych utworów.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie

1.Prace konkursowe nie przekraczające 10 stron w trzech egzemplarzach (1800 znaków na stronie) należy przesyłać tradycyjną pocztą pod adresem:

Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”,

ul. Lisia 37,

65-093 Zielona Góra.

Każda praca powinna być podpisana godłem. W kopercie opatrzonej tym samym godłem proszę umieścić dane autora (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon). Przesyłkę należy podpisać:„Konkurs na utwór zielonogórski”. Ponadto utwór zapisany w formacie doc/docx lub pdf) należy przesłać pocztą elektroniczną pod adresem:

tmzg-winnica@o2.pl.

W tytule maila proszę napisać „Konkurs na utwór zielonogórski”.

2. Przesyłając pracę na konkurs uczestnik konkursu:a) oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy i przyjmuje pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich;b)wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz treści pracy.

§ 4 Rozstrzygnięcie konkursu

1.Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

2.Nominowani zostaną poinformowani o wyróżnieniu drogą telefoniczną lub mailową.

3.Uhonorowanie laureata nastąpi podczas gali w październiku br.

4.Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

§ 5 Nagrody i wyróżnienia

1.Nagrodą główną w konkursie jest dyplom oraz wydanie książki laureata (który przekaże materiał do druku organizatorom konkursu do 31 maja 2020 roku).

2.Nagroda zostanie wręczona podczas oficjalnego ogłoszenia wyników.

3.Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

§ 6 Terminy

1.Termin nadsyłania i zgłaszania prac do konkursu –16 września 2019 r.

2.Ogłoszenie trzech nominacji –7 października 2019 r.

3.Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w październiku (dokładny termin zostanie podany w zaproszeniu oraz na stronie internetowej oraz na profilu FB Towarzystwa).

§ 7 Postanowienia końcowe

1.Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków regulaminu konkursu.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dotyczące nadsyłanych utworów powstałe z winy systemów komputerowych lub osób trzecich.

3.Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmiennego niż przedstawiony powyżej podziału nagród.

4.Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji na stronie Towarzystwa.

5.W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

6.Wszelkie pytania odnośnie konkursu należy kierować bezpośrednio do organizatora, pod adresem: tmzg-winnica@o2.pl.

Zdjęcie: Organizatorzy konkursu

=================================================

NAGRODA im. KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY
OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZY KSIĄŻKOWY DEBIUT ROKU 2018

Poznański Oddział Związku Literatów Polskich ogłasza

Konkurs o Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za Najlepszy Debiut Poetycki Roku 2018.

Konkurs od ponad 40 lat promuje miasto Poznań w kraju i poza jego granicami.
Inspiruje ludzi młodych do rozwijania artystycznej pasji, zdolności i możliwości poetyckiej wypowiedzi.
Popularyzuje twórczość Patronki Nagrody – Kazimiery Iłłakowiczówny. Była ona jedną z najważniejszych poetek polskich. Z Poznaniem związała swoje życie, a wiele lat z poznańskim oddziałem ZLP.

Serdecznie zapraszamy

wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, osoby reprezentujące instytucje kulturalne i media o charakterze literackim

do nadsyłania zauważonych, interesujących debiutów poetyckich – książek, wydanych w 2018 roku.

Regulamin konkursu

Tomy poetyckie mogą zgłaszać wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze,
osoby, reprezentujące instytucje kultury i media i charakterze literackim.

Książki autorów, pisane w języku polskim, wydane w 2018 roku,
należy wysłać na adres Organizatora Konkursu
w 3 egzemplarzach, z podaniem adresu, e-maila, nr telefonu autora.

Termin nadsyłania tomów poetyckich – 31.03.2019.
(decyduje data stempla pocztowego).

Nadesłanie książek jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i stanowi deklarację,
że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki
noszącej cechy poetyckiego debiutu (z numerem ISBN).

Nadesłane książki oceni Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

Oficjalne ogłoszenie nazwiska Laureata i wręczenie Nagrody nastąpi w II kwartale 2019r..

Laureat zostanie powiadomiony o dokładnym terminie i miejscu wręczenia Nagrody.

Wiersze z nagrodzonego tomu poetyckiego zostaną zaprezentowane na witrynie
poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich – www.zlp.poznan.pl

Organizator nie zwraca książek, nadesłanych na konkurs.

Organizator Konkursu:

Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu
ul. Piekary 17 / 907
61-823 Poznań

Książki na konkurs należy nadsyłać:

Adres

Jerzy Beniamin Zimny

ul. Worcella 9

-61-419 Poznań